وقتی حتی یک جمله هم نمی تونی بنویسی. حالتی از پوچی که لغتی برایش نیست. من امروز
/ 0 نظر / 24 بازدید
عکس از مادربزرگم کم دارم. البته اینجا برای باکلاس جلوه کردن می گویم مادربزرگ وگرنه اسمش مادرجان است. از مادرجان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 23 بازدید
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
دی 91
4 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
12 پست
مهر 91
11 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
3 پست
خرداد 91
4 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
5 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
6 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
4 پست
تیر 89
5 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
دی 88
3 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
2 پست
اسفند 87
5 پست
دی 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
5 پست
مرداد 87
3 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
10 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
4 پست
آبان 86
9 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
24 پست
آبان 85
4 پست
شهریور 85
2 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
11 پست
بهمن 84
15 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
3 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
5 پست
مرداد 84
5 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
6 پست
اسفند 83
8 پست
بهمن 83
6 پست
دی 83
11 پست
آذر 83
13 پست
آبان 83
40 پست
مهر 83
5 پست